การฝึกซ้อมแผนด้วยการจำลองเหตุสถานการณ์

เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2560  เทศบาลตำบลทาปลาดุก

จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560

โดยมี นายรังสรรค์  ยวงนากีรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ เป็นประธาน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การทำงานในด้านการป้องกัน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาปลาดุก และพื้นที่จำลองเหตุการณ์ในตำบลทาปลาดุก

 

เทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560

การจัดงานเทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560

ในวันที่  8  สิงหาคม  2560

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ลำไย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ตลอดจนส่งเสริมสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (OTOP) งานวิชาการการถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

โดยขบวนของอำเภอแม่ทา นำโดย นายโยธิน  ประสงค์ความดี  นายอำเภอแม่ทา

พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก พนักงานเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทา

ณ  ศาลากลางจังหวัดลำพูน

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2/2560

ในวันที่  18  สิงหาคม  2560

เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 วาระที่ 2 (วาระแปรญัตติ)

โดยมี  นายกิตติ  เพียรพนัสสัก  ประธานสภา  เป็นประธาน

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศขบวนลำไย ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศขบวนลำไย ประจำปี 2560

การจัดงานเทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560

ในวันที่  14  สิงหาคม  2560

โดยมี  นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบรางวัล

ในปีนี้อำเภอแม่ทา ได้รับรางวัลชนะเลิศขบวนลำไย ประจำปี 2560

ณ  ลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน