ชื่อ
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2561
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2561
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2561
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2560
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560
รับมอบการถ่ายโอนภารกิจโครงการฝายทาชมภูพร้อมระบบส่งน้ำ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
การฝึกซ้อมแผนด้วยการจำลองเหตุสถานการณ์
เทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญ
พิธีมอบรางวัลชนะเลิศขบวนลำไย ประจำปี 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560