ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2/2560

ในวันที่  18  สิงหาคม  2560

เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 วาระที่ 2 (วาระแปรญัตติ)

โดยมี  นายกิตติ  เพียรพนัสสัก  ประธานสภา  เป็นประธาน

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศขบวนลำไย ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศขบวนลำไย ประจำปี 2560

การจัดงานเทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560

ในวันที่  14  สิงหาคม  2560

โดยมี  นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบรางวัล

ในปีนี้อำเภอแม่ทา ได้รับรางวัลชนะเลิศขบวนลำไย ประจำปี 2560

ณ  ลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลทาปลาดุกร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  12  สิงหาคม  2560

ในวันที่  12  สิงหาคม  2560

โดยมี  นายโยธิน  ประสงค์ความดี  นายอำเภอแม่ทา  เป็นประธาน

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9

ณ  หอประชุมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

 

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี  2560

เทศบาลตำบลทาปลาดุก  ได้กำหนดจัดงานประเพณีวันวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  ประจำปี  2560  ขึ้นในวันที่  13  เมษายน  2560  ณ ลานกิจกรรม สะพานขาวทาชมภู นับเป็นประเพณีวัฒนธรรมของไทยที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนาน  ในสมัยโบราณคนไทยจะถือเป็นประเพณีแห่งการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันที่ 13  เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวัน มหาสงกรานต์  เทศบาลตำบลทาปลาดุกจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป  ภายในงานการแสดงของผู้สูงอายุในตำบลทาปลาดุก และได้มีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันผู้สูงอายุและได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ