ชื่อ
เวทีประชาคมหมู่บ้าน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ไทยยั่งยืน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการจัดตั้งธรรมนูญสุขภาพตำบลทาปลาดุก
โครงการฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2561
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย.61)
งบการเงินเดือนสิงหาคม 2561
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2561
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2561
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561