แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เทศบาลตำบลทาปลาดุก

 

1.การแจ้งเรื่องร้องเรียน
- แจ้งเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทาปลาดุก
- แจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-507552
- แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.tapladuk.go.th
- แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทาง Facebook เทศบาลตำบลทาปลาดุก
- แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางตู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก
 
 
2. การดำเนินการ
2.1 รับคำร้อง (ใช้ระยะเวลา 1 วัน)
2.2 เสนอคำร้องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ (ใช้ระยะเวลา 2 วัน)
2.3 ส่งคำร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ใช้ระยะเวลา 7 วัน/ตามกรณี)
 
 
3. การรายงานผลการดำเนินงาน
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (ใช้ระยะเวลา 1 วัน)
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน