ชื่อ
โครงการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม และผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 7
ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 7 บ้านทาสองท่า
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
โครงการประชาคมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และ แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 2
โครงการประชาคมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันที่ 6 สิงหาคม 2557
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม
โครงการประชาคมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โครงการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม และผู้ด้อยโอกาส หมู่ 12
ต้อนรับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย