ชื่อ
กิจกรรมโครงการอปพร.ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้้
โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาปลาดุก ปีการศึกษา 2557
โครงการประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม
โครงการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม และผู้ด้อยโอกาส หมุ่11
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม และผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 6
โครงการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม และผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 3
ตรวจติดตามงานซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7
โครงการจัดประชุมโรคมือเท้าปาก