เวทีประชาคมหมู่บ้าน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ไทยยั่งยืน

เวทีประชาคมหมู่บ้าน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ไทยยั่งยืน

เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน