โครงการฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาปลาดุก