การฝึกซ้อมแผนด้วยการจำลองเหตุสถานการณ์

เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2560  เทศบาลตำบลทาปลาดุก

จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560

โดยมี นายรังสรรค์  ยวงนากีรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ เป็นประธาน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การทำงานในด้านการป้องกัน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาปลาดุก และพื้นที่จำลองเหตุการณ์ในตำบลทาปลาดุก