เทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560

การจัดงานเทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560

ในวันที่  8  สิงหาคม  2560

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ลำไย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ตลอดจนส่งเสริมสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (OTOP) งานวิชาการการถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

โดยขบวนของอำเภอแม่ทา นำโดย นายโยธิน  ประสงค์ความดี  นายอำเภอแม่ทา

พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก พนักงานเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทา

ณ  ศาลากลางจังหวัดลำพูน