ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2/2560

ในวันที่  18  สิงหาคม  2560

เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 วาระที่ 2 (วาระแปรญัตติ)

โดยมี  นายกิตติ  เพียรพนัสสัก  ประธานสภา  เป็นประธาน

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก