วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

 

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี  2560

เทศบาลตำบลทาปลาดุก  ได้กำหนดจัดงานประเพณีวันวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  ประจำปี  2560  ขึ้นในวันที่  13  เมษายน  2560  ณ ลานกิจกรรม สะพานขาวทาชมภู นับเป็นประเพณีวัฒนธรรมของไทยที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนาน  ในสมัยโบราณคนไทยจะถือเป็นประเพณีแห่งการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันที่ 13  เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวัน มหาสงกรานต์  เทศบาลตำบลทาปลาดุกจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป  ภายในงานการแสดงของผู้สูงอายุในตำบลทาปลาดุก และได้มีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันผู้สูงอายุและได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ