กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลทาปลาดุก ประจำปี พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกับ สำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลทาปลาดุก ประจำปี พ.ศ. 2559

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลทาปลาดุก ประจำปี พ.ศ. 2559 พร้อมด้วยนายฤทธิพร ไหวเคลื่อน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานพิงคนคร สำนักงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ นายสวาท เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเคารพนับถือของบุตรหลาน อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้สูงอายุได้แสดงบทบาทของตนเองอย่างเต็มที่ ปลูกจิตสำนึกให้ให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของสำหรับผู้สูงอายุ และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย