โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหลางท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู

โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหลางท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู

 "กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน"

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559 โดยเทศบาลตำบลทาปลาดุก

ร่วมกับ อำเภอแม่ทา และสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)