โครงการประชาคม 15 หมู่บ้าน

โครงการประชาคม 15 หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลทาปลาดุกในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อรับ

ฟังความคิดเห็นและ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

และผู้พิการตำบลทาปลาดุก เมื่อ วันที่ 8 - 11มีนาคม 2559