ศึกษาต้นแบบ Home stay บ้านแม่กำปอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรม

ศึกษาดูงานด้านการจัดกระบวนการท่องเที่ยว

โดยชุมชน ณ หมู่บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว

อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่