ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดทาป่าสัก

           ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดทาป่าสัก ในวันที่ 24  มิถุนายน 2556