ประเพณีสรงน้ำพระธาตุบ้านทาปลาดุก

           ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดทาปลาดุก ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556