การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

                      การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ประจำเดือน มิถุนายน  2556 วันที่  20  มิถุนายน  2556  โดยมีนายกิตติ  เพียรพนัสสัก  ประธานคณะกรรมการศูนย์บริการ ฯ เป็นผู้เปิดการประชุม เวลา 9.30 น. เพื่อแจ้งข่าวสารและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรกร