ม.9 บ้านศรีทรายมูล

 

ประวัติหมู่บ้านศรีทรายมูล    หมู่ที่  9

ตำบลทาปลาดุก   อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

 

อาณาเขต        ทิศเหนือจรด               หมู่บ้านทาปลาดุก หมู่ที่  5

                      ทิศใต้จรด                  หมู่บ้านทาป่าเปา  หมู่ที่  6

                      ทิศตะวันออกจรด         อำเภอห้างฉัตร

                      ทิศตะวันตกจรด          ป่าสงวน

การคมนาคม     ระยะทางห่างจากอำเภอ  โดยประมาณ ระยะห่าง  6 กม.

ประวัติหมู่บ้าน

          หมู่บ้านศรีทรายมูล  เดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของหมู่บ้านทาปลาดุก  หมู่ที่ 5  และได้แยกออกมาเป็นเขตปกครองหมู่ที่  9  โดยมีนายสนั่น  กินดุก  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  มีวัดศรีทรายมูลเป็นจุดศูนย์รวมทางจิตใจและทำกิจกรรมทางศาสนา  มีพระอธิการดวงเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น  และได้มีการบุกเบิกพื้นที่ป่าสงวนทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านเพื่อก่อตั้งโรงเรียน  โดยคณะกรรมการผู้นำหมู่บ้านและในขณะนั้นมีนายไพบูลย์  พุทธวงศ์  ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่  โรงเรียนในตอนนั้นเป็นโรงเรียนประชาบาลมีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 4  ต่อมาเมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นจึงได้มีการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขึ้นในปี พ.ศ.2533  เพื่อให้ชุมชนในหมู่บ้านมีน้ำอุปโภค – บริโภคใช้กันอย่างสะอาดแทนการใช้น้ำในบ่อน้ำ

 

 

คำขวัญหมู่บ้าน  ศรีทรายมูล   ม.9

แม่บ้านสวย   รวยน้ำใจ    ไร้โรคา

มารยาทงาม  นามศรีทรายมูล