ม.7 บ้านทาสองท่า

ประวัติหมู่บ้านทาสองท่า   หมู่ที่  7

ตำบลทาปลาดุก   อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

 

อาณาเขต        ทิศเหนือจรด                หมู่บ้านทาป่าสัก  หมู่ที่ 2

                      ทิศใต้จรด                    หมู่บ้านทาทุ่งไผ่   หมู่ที่ 3

                      ทิศตะวันออกจรด          อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

                      ทิศตะวันตกจรด            อำเภอเมือง

การคมนาคม     ระยะทางห่างจากอำเภอ  โดยประมาณ ระยะห่าง  12 กม.

ประวัติหมู่บ้าน

              บ้านทาสองท่า ทางทิศเหนือติดกับหมู่บ้านทาป่าสัก หมู่ที่ 2มีลำน้ำแม่ทาขวางกั้นอยู่ทิศใต้ติดกับหมู่บ้านทาทุ่งไผ่ หมู่ที่ 3มีลำน้ำแม่ทาขวางกั้นอยู่ เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน อดีตบ้านทาสองท่าอยู่ในความปกครอง บ้านทาสองท่า แยกตัวแบ่งการปกครองโดยมีผู้นำในการจัดตั้งหมู่บ้านอย่างเป็นทางการตามที่ทางราชการกำหนดตั้งแต่ ปี 2492

ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน

โดยมีผู้นำหรือผู้ปกครองหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

                1.  นายแอ่น      ต๊ะปิงแจ้           พ.ศ. 2492 - 2496                    (ผู้ใหญ่บ้าน)

                2.  นายอุบล      สุยะดุก            พ.ศ. 2496 - 2526                    (ผู้ใหญ่บ้าน)

                3.  นายเป็ง        ต๊ะพนัสสัก       พ.ศ. 2526 - 2530                    (ผู้ใหญ่บ้าน)

                4.  นายสนั่น      ใจมา               พ.ศ. 2530 - 2547                    (ผู้ใหญ่บ้าน)

                5.  นายสุรพล     คุณชมภู          พ.ศ. 2547 - 2553                    (ผู้ใหญ่บ้าน)

                6.  นายวสันต์     จองป้าว           พ..ศ. 2553 – ปัจจุบัน                 (ผู้ใหญ่บ้าน)

 

 

คำขวัญหมู่บ้าน ทาสองท่า  ม.7

งามข้าวโพดพลิ้วใบพาไหลหลง

ทั่วพฤกษ์พงค์คนกล่าวขานบ้านดีเด่น

เลี้ยงโคนม  โคขุน ไม่ลำเค็ญ

แสนร่มเย็นนักหนาเมื่อมาเยือน