ม.6 บ้านทาป่าเปา

ประวัติหมู่บ้านทาป่าเปา   หมู่ที่  6

ตำบลทาปลาดุก   อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

 

 

อาณาเขต          ทิศเหนือจรด               หมู่บ้านศรีทรายมูล หมู่ที่ 9

                         ทิศใต้จรด                  หมู่บ้านทุ่งยาว 

                         ทิศตะวันออกจรด         อำเภอห้างฉัตร

                         ทิศตะวันตกจรด           อำเภอเมืองลำพูน

การคมนาคม     ระยะทางห่างจากอำเภอ  โดยประมาณ ระยะห่าง 6.3 กม.

ประวัติหมู่บ้าน

                    ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านทาป่าเปา  ประมาณ  200 กว่าปีมาแล้วได้แยกตัวมาจากบ้านทาปลาดุก โดยมีผู้ก่อตั้ง  8 คน แปดตระกูลมีผู้เฒ่าดังนี้    พ่อน้อยธิ   พ่อเฒ่าขัด  พ่อเฒ่าปุ  ลุงหนานโปธิ  พ่อเฒ่าสุริน  พ่อเฒ่าน้อยเต็ม  ลุงหนานแปลงคำ พ่อเฒ่าเฮือน  8 คน ได้พากันมาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ริมลำน้ำแม่ทา และลำห้วยทรายขาวหลวง โดยมีต้นไม้เปามากมายจนตั้งชื่อ หมู่บ้านว่าบ้านทาป่าเปา จากนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการจำนวน 20 หลังคาเรือนปัจจุบันมีจำนวน 209 หลังคาเรือน มีประชากรจำนวน  871 คน โดยแยกเป็นชาย  จำนวน  429   คน  หญิง  442   คน