ม.3 บ้านทาทุ่งไผ่

ประวัติหมู่บ้านทาทุ่งไผ่   หมู่ที่  3

ตำบลทาปลาดุก   อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

 

อาณาเขต        ทิศเหนือจรด            หมู่บ้านบ้านทาสองท่า  หมู่ที่ 7

                      ทิศใต้จรด                  หมู่บ้านบ้านใหม่ทาชมภู   หมู่ที่ 15                  

                      ทิศตะวันออกจรด        ป่าสงวน

                      ทิศตะวันตกจรด          ป่าสงวน

การคมนาคม     ระยะทางห่างจากอำเภอ  โดยประมาณ ระยะห่าง  กม.

ประวัติหมู่บ้าน

             เดิมเป็นที่ตั้ง หมู่บ้านทาทุ่งไผ่ มาทุกวันนี้ เดิมเป็นป่าไผ่หนาทึบ ต่อมาปี พ.ศ. 2411 มีราษฎรบ้านทาป่าเปา จำนวน 3 ครัวเรือน คือครอบครัวของ นายพรมมา ครอบครัว นายปิยะ ครอบครัวนายมหาราช ได้อพยพ มาทางป่าไผ่เพื่อใช่เป็นที่ทำนา ทำไร่ และที่อยู่อาศัย มีบ้านเกิดขึ้นในขณะนั้น 3 หลังคาเรือน จนสภาพที่เป็นป่าไผ่แห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านขึ้นมา เรียกว่า บ้านทาทุ่งไผ่  ต่อมาปี 2461 ต่อมาปี 2458 ทางราชการได้แต่งตั้งให้เป็นกิ่งอำเภอแม่ทา บ้านทาทุ่งไผ่ ได้ให้นายมหาราช เป็นผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านได้ชวนกันสร้างอารามขึ้น 1 แห่ง ชื่อว่า วัดทาทุ่งไผ่ ได้กำหนดให้เป็นเป็นบ้านทาทุ่งไผ่ได้กำหนดให้เป็นบ้านทาทุ่งไผ่ให้ลำดับเป็นหมู่ที่ 3 ต.ทาปลาดุก มาจนทุกวันนี้

 

 

                                                        คำขวัญหมู่บ้าน ทาทุ่งไผ่ ม.3

                                                  ทิวไผ่ล้ำค่า                 มีมาช้านาน

                                                  หมู่บ้านคนขยัน            สืบสานวัฒนธรรม

                                                  ดินแดนงาม                 นามทาทุ่งไผ่เอย