ม.2 บ้านทาป่าสัก

ประวัติหมู่บ้านทาป่าสัก   หมู่ที่  2

ตำบลทาปลาดุก   อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

 

อาณาเขต          ทิศเหนือจรด                หมู่บ้านป่าตึงเหนือ  หมู่ที่ 14

                        ทิศใต้จรด                     หมู่บ้านป่าตึงใต้  หมู่ที่ 13

                        ทิศตะวันออกจรด           หมู่บ้านปงอ้อ  หมู่ที่  10                                               

                        ทิศตะวันตกจรด             ป่าชุมชน

การคมนาคม     ระยะทางห่างจากอำเภอ  โดยประมาณ ระยะห่าง  16 กม.

 

ประวัติหมู่บ้าน

                   บ้านทาป่าสักก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2468และมีวัดชื่อว่า วัดทาป่าสักดอนมูล คนส่วนใหญ่เชื้อสายยอง มาจากเวียงยอง ย้ายบ้านมาจากทาสองท่า มาตั้งอยู่บริเวณบ้านทาป่าสัก (ใน) พ่อหลวงหนานปิ๋น  (สันกำแพง) เป็นครูอาจารย์วัดได้เมียบ้านสองท่า จึงย้ายมาเป็นครอบครัวแรก ย้ายมาเพราะหาที่ทำกินใหม่ อาชีพในตอนนั้น ทำนา ทำไร้ ปลูกถั่ว เริ่มสร้างอารามวัด ฉลองวิหาร บูรณะเป็นครั้งที่ 2พ่อน้อยอุ่น เจนพนัสสัก พ้อน้อยเฮือน เป็นพนัสสักเก็บเงินเดือนละ 6บาท/หลังคา เก็บไปเรื่อยๆๆจนพอ

ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน

                โดยมีผู้นำหรือผู้ปกครองหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

                      1. นายฟู

                      2. นายท้าวมโนแกง       เจนพนัสสัก

                      3. นายหนานต๊ะ             นุนพนัสสัก

                      4. นายหนานมูล            ถาพนัสสัก                                                                  

                      5. นายทวี                     เพียรพนัสสัก

                      6. นายจำรัส                 เพียรพนัสสัก

                      7. นายพิชัย                  อุนจะนำ

                      8. นายตุ๋ม                    เพียรพนัสสัก

                      9. นายอิ่นคำ                 ทิพย์เมศ

                      10. นายบุญถึง              วงค์คม            (คนปัจจุบัน)

 
 

          

                                                                  คำขวัญหมู่บ้าน ทาป่าสัก ม.2

                                                   ป่าสักเป็นสักศรี                        ประเพณีเป็นสง่า

                                                   ไหว้สาครูบาคำวัง                     แหล่งอารยธรรมคนยอง

                                                   ลือกระฉ่อนแหนมเมือง              ลือเรื่องแหล่งโคนม

                                                   เที่ยวชมธรรมชาติ                    ใสสะอาดอ่างห้วยบง