ม.15 บ้านใหม่ทาชมภู


 

                    เดิมบ้านใหม่ทาชมภู รวมกับหมู่บ้านทาชมภู ต่อมาได้แยกตัวออกมาเป็นหมู่บ้านใหม่ทาชมภู     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 รายชื่อของผู้นำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีรายชื่อดังนี้ 

                1.  นายจำเริญ    ทองชาติ                 พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2556

                2.  นายอนันต์     สุวรรณทร                พ.ศ. 2556 -  ปัจจุบัน                   (ผู้ใหญ่บ้าน)

 

              

 

คำขวัญหมู่บ้าน บ้านใหม่ทาชมภู  ม.15

สักทองสูงเสียดฟ้า      ภูหลวงผาสุดยอดดอย

ใหญ่น้อยโคขุนสุดยอดพันธุ์ดี     เกษตรอินทรีย์สุดยอดปลอดภัย

ถิ่นนามนี้ไซร้     บ้านใหม่ทาชมภู  หมู่ที่ 15