ม.14 บ้านป่าตึงเหนือ

ประวัติหมู่บ้านป่าตึงเหนือ   หมู่ที่  14

ตำบลทาปลาดุก   อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

 

อาณาเขต         ทิศเหนือจรด                 หมู่บ้านทากู่

                         ทิศใต้จรด                     หมู่บ้านทาป่าสัก

                         ทิศตะวันออกจรด           ลำน้ำแม่ทา

                         ทิศตะวันตกจรด             ติดภูเขา

การคมนาคม     ระยะทางห่างจากอำเภอ  โดยประมาณ ระยะห่าง 15 กม.

ประวัติหมู่บ้าน

                         เดิมทีบ้านทาป่าตงเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้รับการอนุมัติแยกหมู่บ้าน จากบ้านทาป่าสัก หมู่ที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545

 

                                                                   คำขวัญหมู่บ้าน บ้านทาป่าตึงเหนือ  ม.14

                                                   ดอยม่อนเลี่ยมสูงเด่นเป็นสง่า                 กลุ่มโคนมโคขุนเลื่องลือชา

                                                          ของเก่าแก่มีคุณค่า                           แหล่งโบราณคดีห้าพันปี

                                                               ชุมชนคนดี                                       ทาป่าตึงเหนือ

 

ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน

  

                  โดยมีผู้นำหรือผู้ปกครองหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

                  1. นายสมบูรณ์        นุนพนัสสัก          พ.ศ. 2545 - 2555             (ผู้ใหญ่บ้าน)

                  2. นายทรงเกียรติ      เพียรพนัสสัก       พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน           (ผู้ใหญ่บ้าน)