ม.12 บ้านแม่ป่าข่า

 

ประวัติหมู่บ้านแม่ป่าข่า   หมู่ที่  12

ตำบลทาปลาดุก   อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

 

 

ประวัติหมู่บ้าน

                    ในสมัยเก่าก่อนบริเวณป่าใกล้หมู่บ้านจะมีต้นข่าขึ้นตามธรรมชาติ เป็นจำนวนมาก จึงปรากฏในแผนที่ว่าดอยป่าข่า ในปี พ.ศ. 2482 ได้มีชาวบ้านย้ายมาจากบ้านทาทุ่งไผ่ จำนวน 3 ครัวเรือน นำโดยนายผัด หลวงไผ่ ได้มาบุกเบิกทำกินอละอยู่อาศัย ต่อมาได้มีเข้ามาเพิ่มอีกหลายครอบครัวแล้วขยายจนกลายเป็นหมู่บ้าน เดิมบ้านแม่ป่าข่าขึ้นกับหมู่ที่ 2 บ้านทาป่าสัก ต่อมาได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน เมื่อ ปี 2525

 

ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน

       โดยมีผู้นำหรือผู้ปกครองหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

                 1.นายสุรศักดิ์    เมืองมอญ                  ผู้ใหญ่บ้าน

                 2.นายสุขแก้ว    มหาไม้                      ผู้ใหญ่บ้าน

                 3.นายประวิตย์   เตจ๊ะดี                      ผู้ใหญ่บ้าน คนปัจจุบัน

 

 

                                                                         คำขวัญหมู่บ้าน แม่ป่าข่า ม.12

                                                             ต้นกำเนิดแหล่งน้ำใส                พืชผักไร้สารพิษ

                                                  ดำเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง      เคียงคู่ธรรมชาติงาม