ม.11 บ้านหน้าสถานี

 

 

ประวัติหมู่บ้านหน้าสถานี   หมู่ที่  11

ตำบลทาปลาดุก   อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

 

อาณาเขต        ทิศเหนือจรด               หมู่บ้านทาชมภู  หมู่ที่  4

                      ทิศใต้จรด                    หมู่บ้านทาปลาดุก  หมู่ที่ 5

                      ทิศตะวันออกจรด          น้ำแม่ทา

                       ทิศตะวันตกจรด           ภูเขา ป่าสงวน

การคมนาคม     ระยะทางห่างจากอำเภอ  โดยประมาณ ระยะห่าง 10 กม.

ประวัติหมู่บ้าน

          หมู่บ้านหน้าสถานีแต่เดิมนั้นได้รวมกับหมู่บ้านทาชมพู หมู่ที่ 4 ต่อมาได้แยกเป็นหมู่บ้าน หน้าสถานี ม. 11 เนื่องจากระยะเวลาการคมนาคมนั้นห่างกันสามารถเดินทางได้โดยรถส่วนตัว มีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกใช้ติดต่อกันทุกหมู่บ้าน มีทั้งถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมไม่ไผ่ถนนลาดยางและทางหลวงชนบทระยะทางอยู่ห่างจากอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน ประมาณ 7.8 กิโลเมตร อีกทั้งยังเดินทางอยู่ห่างจากอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน

ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน

     โดยมีผู้นำหรือผู้ปกครองหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

          1.  นายสุทัศน์             อินสมเชื้อ                  ผู้ใหญ่บ้าน

          2.  นายกมล               นิลขำ                      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          3.  นายอินทร             จันจีน                      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          4.  นายสุบิน               สีแสง                       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

          5.  นายทองศรี            ธัญญะชมภู                สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก

 

 

                                                             คำขวัญหมู่บ้าน   สถานี  ม.11

                                                                   ขึ้นรถไฟชิมไก่แดงทอด

                                                                   น้ำพริกกะปิสูตรโบราณ

                                                                   ตำนานสู่สถานีรถไฟ ทาชมภู