ม.10 บ้านปงอ้อ

 

ประวัติหมู่บ้านปงอ้อ  หมู่ที่  10

ตำบลทาปลาดุก   อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

 

อาณาเขต        ทิศเหนือจรด               หมู่บ้านทากู่  หมู่ที่  1

                       ทิศใต้จรด                  หมู่บ้านป่าตึงใต้  หมู่ที่ 13

                       ทิศตะวันออกจรด         บ้านแม่ป่าข่า หมู่ที่  12

                       ทิศตะวันตกจรด           บ้านทาป่าสัก หมู่ที่ 2  และบ้านป่าตึงเหนือ หมู่ที่  14

การคมนาคม     ระยะทางห่างจากอำเภอ  โดยประมาณ ระยะห่าง  18 กม.

ประวัติหมู่บ้าน

                  เดิมที่บ้านปงอ้อ รวมกับหมู่บ้านทากู่ หมู่ที่ 1ต.ทาปลาดุก ทั้งไปทำบุญที่วัดทากู่แก้ว และเรียนหนังสือที่ โรงเรียนบ้านทากู่ เมื่อปี พ.ศ. 2515   ได้ก่อสร้างโรงเรียนบ้านปงอ้อ    ปี พ.ศ.  2520   ได้ก่อสร้างวัดปงอ้อต่อมาได้แยกตัวออกมาเป็นหมู่บ้านปงอ้อ หมู่ที่ 10ต. ทาปลาดุก อ. แม่ทา จ.ลำพูน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ชื่อของบ้านปงอ้อ มาจากเดิมพื้นที่บ้านปงอ้อ อยู่ติดลำน้ำแม่ทา มีต้นอ้อ อยู่สองฟากฝั่งแน่นหนา ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านปงอ้อ

ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน

      โดยมีผู้นำหรือผู้ปกครองหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

          1.  นายสุคำ      โยพนัสสัก        พ.ศ. 2525 - 2534                 (ผู้ใหญ่บ้าน)

          2. นายสวัสดิ์     ใจพงษ์            พ.ศ. 2534 - 2551                 (ผู้ใหญ่บ้าน)

          3. นายแสงคำ    เป็นพนัสสัก      พ.ศ. 2551 – 2554                (ผู้ใหญ่บ้าน)

          4. นายสมชาย    ตันโยง           พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน               (ผู้ใหญ่บ้าน)

 

                                                                   คำขวัญหมู่บ้าน ปงอ้อ ม.10

                                                          วัดเก่าสันป่าลาน           เล่าขานดอยม่อนธาตุ

                                                          ธรรมชาติชวนสัญจร       ข้าวโพดผักอ่อนมากล้น

                                                         โคนม โคขุนมากมี          ชื่อนามดี บ้านปงอ้อ