ม.1 บ้านทากู่

ประวัติหมู่บ้านทากู่   หมู่ที่  1
ตำบลทาปลาดุก   อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน
 
    อาณาเขต          ทิศเหนือจรด                หมู่บ้านดอนชัย  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่                                                           
                             ทิศใต้จรด                 หมู่บ้านทาป่าตึงเหนือ  หมู่ที่ 14                                                                           
                             ทิศตะวันออกจรด       หมู่บ้านปงอ้อ  หมู่ที่  10
                             ทิศตะวันตกจรด           บ้านธิ
การคมนาคม     ระยะทางห่างจากอำเภอ  โดยประมาณ ระยะห่าง 18 กม.
ประวัติหมู่บ้าน
                บ้านทากู่ ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. ใด ไม่ค่อยแน่ชัด โดยการรวมตัวกันของชาวบ้านที่อพยพครอบครัวมาตั้งแหล่งทำมาหากิน เรื่อย ๆ เพราะถูกภัยธรรมชาติรุกราน คือเมื่อถึงฤดูน้ำหลากจากห้วยน้ำก็จำพัดเอาสิ่งต่าง ๆ ไหลทับถมบริเวณบ้านทุกปี เป็นเช่นนี้เป็นอยู่เรื่อยมาจนอพยพมาอยู่ที่ปัจจุบัน ภูมิประเทศบ้านทากู่ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่เหนือสุดของอำเภอแม่ทา ติดกับ ตำบลแม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางจากอำเภอแม่ทา ถึงบ้านทากู่ ประมาณ 18 กิโลเมตร
ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน
         รายชื่อผู้นำที่ปกครองบ้านทากู่ตั้งแต่อดีต –ปัจจุบัน
      1. พ่อแสนปัญญา         แก้วพงค์
      2. พ่อเท้าสุยะ               พงค์เก๋
      3. พ่อท้าวพรม              ถาถมกู่
      4. พ่อเท้าบุญชู            กันธิมาพงค์      
      5. พ่อจันทร์ตา             จันตา
      6. พ่อกำ                       ขาดา
      7. พ่อหนานปัญญา      ปัญญาวงค์
      8. พ่อหนานติ๊บ            ชัยมาสพงค์
      9. พ่อน้อยกู่                ปัญญาทอง
      10. พ่อแถว                กันธิมาพงค์
      11. พ่อน้อยกู่              ปัญญาทอง
      12. พ่อหลวงบุญตัน    ฟูเพื้อง
      13. พ่อหลวงสุพัฒน์    กันธิมาพงค์
      14. พ่อหลวงอดิศร     มีพนัสสัก         คนปัจจุบัน
 
                
           
                                                                 คำขวัญหมู่บ้าน ทากู่ ม.1
                                                               นมัสการพระธาตุเก่าแก่             งามแท้ข้าวโพดฝักอ่อน   
                                                              ลือกระฉ่อนฟาร์มโคนม             ชมธารน้ำใส
                                                                              ประชาชนรวมใจสามัคคี