ชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านศรีทรายมูล หมู่ที่ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านแม่ป่าข่า หมู่ที่ 12 บ้านป่าตึงใต้ หมู่ที่ 13
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแม่ป่าข่า หมู่ที่ 12 บ้านป่าตึง หมู่ที่ 13
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นที่ ลพ.ถ9-003 (สายบ้านทาป่าสัก ม.2- บ้านป่าตึงใต้ ม.13)
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต บ้านแม่ป่าข่า ม.12 บ้านป่าตึง ม.13
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านศรีทรายมูล หมู่ที่ 9
ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างโครงการประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านศรีทรายมูล หมู่ที่ 9
ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านศรีทรายมูล ม.9
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(คตง.) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 61)ปีงบประมาณ 2561
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61- ธ.ค. 61)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) ปีงบประมาณ 2562
ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ไตรมาต 4 ของเดือน ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารเก็บของศูนย์ปภ.เทศบาลตำบลทาปลาดุก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทางหลวงท้องถิ่นที่ ลพ.ถ9-003
ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่)
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แบบจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560