ชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ไตรมาต 4 ของเดือน ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารเก็บของศูนย์ปภ.เทศบาลตำบลทาปลาดุก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทางหลวงท้องถิ่นที่ ลพ.ถ9-003
ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่)
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แบบจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2561
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2561
ประกาศแผนจัดหาพัสดุเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2561
ประกาศร่างTOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแม่ป่าข่า หมู่ 12 บ้านป่าตึง หมู่ 13 ด้วยวิธี (e-bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(e-bidding)ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแม่ป่าข่า หมู่12 บ้านป่าตึง หมู่13
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร1 ไตรมาตร 3 เดือน กันยายน 2561
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเก็บของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทาปลาดุก
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ที่ ลพ. ถ9-003 (สายบ้านทาป่าสัก หมู่ที่ 2 -บ้านป่าตึงใต้ หมู่ที่ 13)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรึต AC (Over Lay) ทางเข้าวัดทาป่าเปา หมู่ที่ 6
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรึต AC (Over Lay) ซอยโรงน้ำแข็ง บ้านศรีทรายมูล หมู่ที่ 9
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานทต.ทาปลาดุก
ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ครุภัณฑ์เกิน 100,000.- บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเกิน 1,000,000.- บาท)